เรือขุด..ตำนานแห่งสายน้ำ

คนไทย” มีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับ “สายน้ำ” และ “ธรรมชาติ ” การสร้างบ้านสร้างเมือง สร้างชุมชน แต่โบราณกาลจะเลือกทำเลที่มี แม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำเป็นสำคัญเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค การสัญจร การเกษตรกรรมยังชีพแห่งชีวิต และชุมชน “สายน้ำ” จึงเปรียบเสมือน “สายโลหิตของชีวิตคนไทย” มาแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ยันอนาคต เพราะ “น้ำ” คือ “ชีวิต” …